bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Al-Anbiyaa

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah Al-Anbiyaa in Arabic, Dutch Translation by Dr. Salomo Keyzer and English Transliteration

Mecca Mecca (73)
112Total Ayat: 112
7Total Ruku: 7
21:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 1
De tijd nadert, waarop de bewoners van Mekka rekenschap zullen moeten afleggen, en nochtans zijn zij achteloos en hebben zich van de overdenking daarvan afgewend.
21:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 2
Er komt geene waarschuwing tot hen van hunnen Heer, die hun onlangs in den Koran werd geopenbaard, of als zij die hooren, maken zij haar tot een voorwerp van hunnen spot.
21:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 3
Hunne harten denken slechts aan vermaken. En zij die onrechtvaardig handelen, spreken heimelijk met elkander, zeggende: Is deze Mahomet iets meer dan een mensch gelijk gij? Wilt gij dus naar een tooverij luisteren, terwijl gij duidelijk bemerkt, dat het niets anders is.
21:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 4
Zeg: Mijn Heer weet wat in den hemel en op aarde wordt gesproken; hij hoort en ziet alles.
21:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 5
Maar zij zeggen: De Koran is een weefsel van droomen; hij heeft dien uitgedacht; hij is een dichter; laat hem dus met een wonder tot ons komen, op dezelfde wijze als de vroegere profeten werden gezonden.
21:6Ayat 6
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 6
Geene der steden welke wij verdelgd hebben, geloofde de wonderen welke zij voor hunne oogen zagen geschieden. Zullen deze dus gelooven indien zij een wonder zien?
21:7Ayat 7
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 7
Wij zonden geene andere gezanten v
21:8Ayat 8
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 8
Wij gaven hun geen lichaam, dat onderhouden kan worden zonder dat zij voedsel gebruikten, en zij waren niet onsterfelijk.
21:9Ayat 9
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 9
Maar wij vervullen onze belofte omtrent hen; wij bevrijdden hen en degenen die ons behaagden, maar wij verdelgden de zondaren.
21:10Ayat 10
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 10
O Kore
21:11Ayat 11
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 11
En hoevele steden die goddeloos waren, hebben wij omgekeerd, terwijl wij andere volkeren na deze hebben doen opstaan?
21:12Ayat 12
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 12
En toen zij onze strenge wraak gevoelden, vluchtten zij ijlings uit die steden.
21:13Ayat 13
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 13
En de engelen zeiden spottenderwijze tot hen: Vlucht niet, maar keert terug tot uwe vermaken en tot uwe woningen; misschien zult gij ondervraagd worden.
21:14Ayat 14
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 14
Zij antwoordden: Helaas! waarlijk, wij waren onrechtvaardig.
21:15Ayat 15
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 15
En deze hunne weeklacht hield niet op, dan nadat wij hen, gelijk het afgemaaide en geheel uitgedroogde koren, hadden uitgespreid.
21:16Ayat 16
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 16
Wij schiepen, de hemelen en de aarde en al wat daartusschen is, niet tot onze uitspanning.
21:17Ayat 17
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 17
Indien het ons behaagd had, ons te vermaken, zouden wij het gedaan hebben met hetgeen ons past, zoo wij hadden besloten dit te doen.
21:18Ayat 18
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 18
Maar wij zullen de waarheid tegenover de ijdelheid plaatsen en de eerste zal de laatste doen verdwijnen. Ziedaar hetgeen verdwijnt. Wee over u! om hetgeen gij aan God toeschrijft.
21:19Ayat 19
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 19
Alles wat in den hemel en op aarde bestaat, is aan hem onderworpen, en de engelen, die in zijne tegenwoordigheid zijn, rekenen hen niet beneden zich, hem te aanbidden, en worden dit niet moede.
21:20Ayat 20
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 20
Zij prijzen hem des nachts en des daags en vermoeien zich niet.
21:21Ayat 21
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 21
Hebben zij goden van de aarde genomen? Zullen zij den doode tot het leven opwekken? Indien er in den hemel of op aarde goden behalve God waren, zouden zij allen vernietigd worden.
21:22Ayat 22
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 22
Maar het zij verre van God wat zij nopens hem uitdenken; nopens hem, den Heer van den troon.
21:23Ayat 23
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 23
Er zal hem geene rekenschap gevraagd worden nopens hetgeen hij zal doen; maar van hen zal rekenschap gevraagd worden.
21:24Ayat 24
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 24
Hebben zij andere goden naast hem geplaatst? Zeg: lever uw bewijs daarvoor. Dit is de vermaning van hen die tegelijk met mij bestaan en de vermaning van hen die voor mij bestonden maar het grootste deel hunner kent de waarheid niet en wendt zich daarvan af.
21:25Ayat 25
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 25
Wij hebben v
21:26Ayat 26
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 26
Zij zeggen; de Barmhartige heeft kinderen gebaard, en de engelen zijn zijne dochters. Verre zij dit van hem! Zij zijn slechts zijne eerbiedige dienaren.
21:27Ayat 27
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 27
Zij zeggen niets voor hij heeft gesproken, en zij voeren zijn bevel uit.
21:28Ayat 28
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 28
Hij weet wat v
21:29Ayat 29
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 29
Die engel die zeggen zal: Ik ben een god naast hem, zullen wij met de hel vergelden; want zoo vergelden wij den onrechtvaardige.
21:30Ayat 30
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 30
Weten de ongeloovigen dus niet, dat de hemelen en de aarde vast waren, en dat wij die van een gescheiden hebben, en dat wij door middel van water het leven aan alle dingen geven? Zullen zij dus niet gelooven?
21:31Ayat 31
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 31
En wij plaatsten vaste bergen op de aarde, opdat zij zich niet met hen zou bewegen, en wij maakten breede doorgangen er tusschen, voor paden, opdat zij op hunne reizen zouden geleid worden.
21:32Ayat 32
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 32
En wij maakten den hemel tot een goed ondersteund dak. Maar zij wenden zich af van de teekens, die zich daarin bevinden, en vergeten dat zij Gods werk zijn.
21:33Ayat 33
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 33
Hij is het, die den nacht en den dag en de zon en de maan heeft geschapen; al de hemellichamen bewegen zich snel, ieder in zijne eigen sfeer.
21:34Ayat 34
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 34
Wij hebben het eeuwige leven v
21:35Ayat 35
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 35
Iedere ziel zal den dood proeven, en wij zullen u beproeven met kwaad en met goed, en tot ons zult gij terugkeeren.
21:36Ayat 36
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 36
Als de ongeloovigen u zien, ontvangen zij u slechts met spotternij, zeggende: Is dit dezelfde die met verachting van uwe goden spreekt? Maar zij zelven gelooven niet wat hun omtrent den Barmhartige wordt medegedeeld.
21:37Ayat 37
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 37
De mensch is van overhaasting geschapen. Ik zal u hierna mijne teekens toonen, zoodat gij niet zult wenschen dat die verhaast worden.
21:38Ayat 38
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 38
Wanneer zal deze bedreiging vervuld worden, indien gij de waarheid spreekt?
21:39Ayat 39
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 39
Indien zij die gelooven, niet wisten dat de tijd zekerlijk zal komen, waarop zij niet in staat zullen zijn het vuur der hel van hunne aangezichten of hunne ruggen af te keeren, waarbij zij niet geholpen zullen worden, zouden zij dien niet verhaasten.
21:40Ayat 40
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 40
Maar de dag der wraak zal plotseling over hen komen en hen met verbazing treffen: zij zullen niet in staat zijn het te voorkomen, noch om uitstel te verkrijgen.
21:41Ayat 41
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 41
Andere gezanten werden v
21:42Ayat 42
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 42
Zeg tot de spotters: Wie zal u bij dag of bij nacht tegen den Barmhartige verdedigen? En toch verwaarloozen zij de herdenking van hunnen Heer.
21:43Ayat 43
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 43
Hebben zij goden die hen tegen ons kunnen verdedigen? Zij zijn niet in staat zich zelven te helpen, en nimmer zullen zij door hunne makkers tegen ons worden bijgestaan.
21:44Ayat 44
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 44
Maar wij hebben deze menschen en hunnen vaderen veroorloofd, wereldlijken voorspoed te genieten, zoo lang hun leven zal duren. Bemerken zij niet dat wij in het land der ongeloovigen komen en zijne grenzen aan alle zijden vernauwen? Zullen zij dus de overwinnaars zijn?
21:45Ayat 45
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 45
Zeg: Ik predik u alleen de openbaring van God; de dooven willen uwe roepstem niet hooren, als gij onder hen predikt.
21:46Ayat 46
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 46
Indien de lichtste adem van de straf van uwen Heer hen bereikt, zullen zij zekerlijk zeggen: Helaas! waarlijk, wij waren onrechtvaardig.
21:47Ayat 47
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 47
Wij zullen juiste weegschalen instellen voor den dag der opstanding, geene ziel zal onrechtvaardig worden behandeld; al zij de verdienste of de schuld eener daad zoo zwaar slechts als een mostaardzaadkorrel, wij zullen die openbaar voorbrengen, en het is voldoende dat wij die rekening hebben ingesteld.
21:48Ayat 48
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 48
Wij gaven vroeger aan Mozes en A
21:49Ayat 49
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 49
Die hunnen Heer in het geheim vreezen en het uur des oordeels duchten.
21:50Ayat 50
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 50
Ook is dit boek eene gezegende vermaning welke wij van den hemel hebben nedergezonden; zult gij die dus loochenen?
21:51Ayat 51
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 51
En wij gaven vroeger aan Abraham zijne leiding, en wij wisten dat hij de openbaringen waardig was, waarmede hij werd begunstigd.
21:52Ayat 52
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 52
Gedenk, toen hij tot zijn vader en zijn volk zeide: Wat zijn deze beelden, waaraan gij zoo geheel zijt onderworpen?
21:53Ayat 53
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 53
Zij antwoordden: Wij zagen die door onze vaderen aanbidden.
21:54Ayat 54
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 54
Hij zeide: Waarlijk, gij en uwe vaderen hebben in eene duidelijke dwaling verkeerd.
21:55Ayat 55
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 55
Zij zeiden: Verhaalt gij ons ernstig de waarheid, of spot gij met ons?
21:56Ayat 56
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 56
Hij hernam: Waarlijk, uw Heer is de Heer der hemelen en der aarde, hij is het die deze heeft geschapen, en ik ben een van hen die daarvan getuigenis afleggen.
21:57Ayat 57
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 57
Ik zweer bij God, dat ik uwe afgodsbeelden een trek zal spelen, nadat gij u daarvan zult hebben verwijderd en dezen den rug zult hebben toegewend.
21:58Ayat 58
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 58
En gedurende de afwezigheid des volks ging hij in den tempel, waar de afgodsbeelden stonden, en hij brak die allen in stukken, behalve het grootste, opdat zij dit de schuld zouden toeschrijven van hetgeen er gebeurd was.
21:59Ayat 59
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 59
En toen zij teruggekeerd waren en de veroorzaakte verwoesting zagen, zeiden zij: Wie heeft dit aan onze goden bedreven? Hij is zekerlijk een goddeloos persoon.
21:60Ayat 60
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 60
En sommigen van hen antwoordden: Wij hoorden een jongman vol verwijtingen van hen spreken; hij is Abraham genaamd.
21:61Ayat 61
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 61
Zij zeiden: Brengt hem dus voor het volk, opdat het getuigenis tegen hem aflegge.
21:62Ayat 62
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 62
En toen hij voor de vergadering was gebracht, zeiden zij tot hem: Hebt gij dit aan onze goden gedaan, o Abraham?
21:63Ayat 63
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 63
Hij antwoordde: Neen: deze, de grootste van hen, heeft het gedaan; maar vraagt hun of zij kunnen spreken.
21:64Ayat 64
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 64
En zij kwamen tot zich zelven en zeiden tot elkander: Waarlijk, gij zijt de goddeloozen.
21:65Ayat 65
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 65
Later keerden zij tot hunne vroegere hardnekkigheid terug en zeiden: Waarlijk, gij weet wel dat deze niet spreken.
21:66Ayat 66
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 66
Abraham antwoordde: Bidt gij dus naast God aan, wat u noch bevoordeelen noch deren kan?
21:67Ayat 67
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 67
Schande over u en over datgene wat gij naast God aanbidt! Begrijpt gij het niet?
21:68Ayat 68
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 68
Zij zeiden: Verbrandt hem en wreekt uwe goden; indien gij dit doet handelt gij wel.
21:69Ayat 69
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 69
En toen Abraham op den brandstapel was geworpen, zeiden wij: O vuur! wees koud en beveilig Abraham.
21:70Ayat 70
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 70
En zij trachtten hem een valstrik te spannen, doch wij deden hen het onderspit delven.
21:71Ayat 71
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 71
En wij bevrijdden hem en Lot door hen in het land te brengen, waarin wij alle schepselen hebben gezegend.
21:72Ayat 72
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 72
En wij schonken hem Iza
21:73Ayat 73
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 73
Wij maakten hen ook tot voorbeelden van godsvrucht, opdat zij anderen door ons bevel zouden mogen leiden, en wij gaven hun het verrichten van goede werken in, het inachtnemen des gebeds en het geven van aalmoezen, en zij dienden ons.
21:74Ayat 74
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 74
En aan Lot gaven wij wijsheid en kennis, en wij bevrijdden hem uit de stad, die zoovele misdaden bedreef; want daar was een zondig en boos volk.
21:75Ayat 75
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 75
En wij leidden hem in onze genade; want hij was een oprecht mensch.
21:76Ayat 76
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 76
En gedenk Noach, toen hij smeekte om de verwoesting van zijn volk voor de boven vermelde profeten, en wij hoorden hem en bevrijdden hem en zijn gezin van eene groote droefheid.
21:77Ayat 77
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 77
En wij beschermden hem tegen het volk dat onze teekens van valschheid beschuldigde; want zij waren zondaren, weshalve wij hen allen verdronken.
21:78Ayat 78
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 78
En herdenk David en Salomo, toen zij een oordeel uitspraken over een veld, waarin de schapen van zeker gezin zich des nachts, zonder schaapherder hadden gevoed, en wij waren getuigen van hun oordeel.
21:79Ayat 79
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 79
En wij deden Salomo dit begrijpen. En wij schonken hun beiden wijsheid en kennis, en wij dwongen de bergen en de vogels, ons met David te loven; wij deden dit.
21:80Ayat 80
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 80
En wij leerden hem de kunst, mali
21:81Ayat 81
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 81
En aan Salomo onderwierpen wij een sterken wind, die op zijn bevel naar het land ging, dat wij onzen zegen hadden geschonken; en wij kenden alle dingen.
21:82Ayat 82
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 82
Ook onderwierpen wij verschillende duivels aan zijn bevel, die voor hem doken om parelen op te visschen en andere werken voor hem te verrichten. En wij waakten over dezen.
21:83Ayat 83
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 83
En gedenk Job, toen hij zijn Heer aanriep, zeggende: Waarlijk, het ongeluk heeft mij bereikt; doch gij zijt de genadigste der genadigen.
21:84Ayat 84
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 84
Daarom verhoorden en bevrijdden wij hem van het kwaad dat op hem drukte, en wij gaven hem zijn gezin, en nog meer, door onze genade terug, als eene vermaning voor hen die God dienen.
21:85Ayat 85
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 85
En gedenk Isma
21:86Ayat 86
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 86
Daarom leidden wij hen in onze genade; want zij waren rechtvaardigen.
21:87Ayat 87
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 87
En herdenk Dhu'lnun toen hij in woede vertrok en dacht, dat wij onze macht niet op hem konden uitoefenen. En hij riep in de duisternis uit: Er is geen God buiten u, geloofd zijt gij! Waarlijk, ik was een onrechtvaardige.
21:88Ayat 88
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 88
Daarom verhoorden wij hem en bevrijdden hem van droefheid; want zoo bevrijden wij de ware geloovigen.
21:89Ayat 89
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 89
En gedenk Zacharias, toen hij zijn Heer aanriep, zeggende: o Heer! laat mij niet kinderloos; maar gij zijt de beste erfgenaam.
21:90Ayat 90
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 90
Daarom verhoorden wij hem en wij schonken hem Yahia (Johannes); en wij stelden zijne vrouw in staat hem een kind ter wereld te brengen. Deze trachtten er naar, in goede werken uit te munten, en riepen ons met liefde en vrees aan, en verootmoedigden zich voor ons.
21:91Ayat 91
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 91
En gedenk haar die hare maagdelijkheid bewaarde, en welke wij van onzen geest inbliezen, terwijl wij haar en haren zoon als een teeken voor alle schepselen instelden.
21:92Ayat 92
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 92
Waarlijk deze uw godsdienst is een godsdienst, en ik ben uw Heer; dien mij dus.
21:93Ayat 93
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 93
Maar de menschen hebben onder elkander afscheiding in hunnen godsdienst gemaakt; doch zij zullen allen voor ons verschijnen.
21:94Ayat 94
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 94
Wie goede werken zal doen en een waar geloovige is, diens pogingen zullen niet miskend worden, en wij zullen die voor hem opteekenen.
21:95Ayat 95
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 95
Een onverbreekbare vloek ligt op iedere stad, welke wij verwoest zullen hebben, opdat zij niet weder in de wereld terugkeere.
21:96Ayat 96
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 96
Tot Gog en Magog een doorgang voor hen zullen hebben geopend, en zij zullen snel van iederen hoogen berg afdalen.
21:97Ayat 97
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 97
En de ware belofte zal hare vervulling nabij zijn, en de oogen der ongeloovigen zullen met verbazing gevestigd worden, en zij zullen zeggen: Helaas! wij waren vroeger achteloos omtrent dezen dag; waarlijk, wij waren goddeloozen.
21:98Ayat 98
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 98
Waarlijk, o bewoners van Mekka! gij en de afgoden welke gij naast God aanbidt, zullen als brandhout in het hellevuur geworpen worden; gij zult derwaarts gaan.
21:99Ayat 99
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 99
Indien deze waarlijk goden waren, zouden zij er niet binnen gaan: zij allen zullen eeuwig daarin verblijven.
21:100Ayat 100
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 100
Op die plaats zullen zij angstig zuchten, en zij zullen er niets hooren.
21:101Ayat 101
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 101
Wat hen betreft, voor wie de meest uitmuntende belooning van het paradijs door ons werd bestemd, zij zullen ver van daar verwijderd worden.
21:102Ayat 102
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 102
Zij zullen niet het minste gedruisch er van hooren, en zij zullen eeuwig de gelukzaligheid genieten, welke hunne zielen begeeren.
21:103Ayat 103
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 103
De groote schrik zal hen niet verwarren, en de engelen zullen hen ontmoeten om hen geluk te wenschen, zeggende: Dit is de dag die u werd beloofd.
21:104Ayat 104
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 104
Op dien dag zullen wij de hemelen oprollen, zoo als de engel Al Sijil het boek oprolt, waarin de daden van ieder mensch zijn vermeld. Gelijk wij het eerste schepsel uit niets maakten zullen wij het bij de opstanding vertoonen. Dit is eene belofte, welker vervulling van ons afhangt; wij zullen die zekerlijk uitvoeren.
21:105Ayat 105
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 105
Wij hebben, na de verkondiging der wet, in de psalmen geschreven, dat mijne rechtvaardige dienaren de aarde zullen erven.
21:106Ayat 106
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 106
Waarlijk, in dit boek is een toereikend onderricht bevat voor hen die God aanbidden.
21:107Ayat 107
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 107
O Mahomet! wij hebben u niet gezonden dan uit de genade voor alle schepselen.
21:108Ayat 108
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 108
Zeg: Mij is niets geopenbaard, dan dat uw God een eenig God is: zult gij u dus aan hem onderwerpen?
21:109Ayat 109
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 109
Maar indien zij aan de belijdenis van Gods eenheid den rug toewenden, zeg dan: Ik verklaar u allen gelijkelijk den oorlog; maar ik weet niet of datgene waarmede gij bedreigd wordt, nabij of verwijderd is.
21:110Ayat 110
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 110
Waarlijk, God kent het gesprek dat in het openbaar wordt gevoerd, en hij kent ook wat gij in het geheim zegt.
21:111Ayat 111
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 111
Ik weet het niet, maar misschien is het uitstel dat u verleend werd eene proef voor u, opdat gij een voorspoed van deze wereld voor eenigen tijd zoudt mogen genieten.
21:112Ayat 112
Quran, Surah Al-Anbiyaa, Ayat 112
Zeg: O Heer! oordeel tusschen mij en mijne tegenstanders met waarheid. Onze Heer is de Barmhartige, wiens hulp moet ingeroepen worden tegen de lasteringen en de leugens welke gij uitspreekt.
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: