bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Az-Zariyat

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah Az-Zariyat in Arabic, Persian Translation by Ayatollah Hussain Ansarian and English Transliteration

Mecca Mecca (67)
60Total Ayat: 60
3Total Ruku: 3
51:1Ayat 1
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 1
سوگند به بادهای افشان کننده [که ابرهای باران زا و گرده های نرینه و مادینه گیاهان را می افشانند.]
51:2Ayat 2
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 2
سوگند به ابرهایی که بار سنگین باران را با خود [به نواحی مختلف] حمل می کنند.
51:3Ayat 3
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 3
و سوگند به کشتی هایی که به آسانی روی آب دریاها روانند.
51:4Ayat 4
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 4
و سوگند به فرشتگانی که [به امر خدا] کارها را [برای تدبیر امور هستی میان خود] تقسیم می کنند،
51:5Ayat 5
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 5
که بی تردید آنچه را [از اوضاع و احوال روز جزا] به شما وعده می دهند، راست ویقینی است.
51:6Ayat 6
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 6
وقطعاً [روز] جزا واقع خواهد شد.
51:7Ayat 7
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 7
و سوگند به آسمان که داری اعتدال و زیبایی و آراستگی است؛
51:8Ayat 8
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 8
که شما [در رابطه با قرآن و حقایقی که قرآن با دلیل و برهان اثبات می کند] در گفتاری متناقض و گوناگون هستید.
51:9Ayat 9
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 9
از قرآن [به باطل] منحرف می شود کسی که [از خیر و سعادت] منحرف شده است.
51:10Ayat 10
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 10
مرگ بر دروغ پردازان [که بدون دلیل و به ناحق درباره قرآن و حقایقش سخن پراکنی می کنند.]
51:11Ayat 11
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 11
همانان که در جهالتی عمیق و فراگیر در بی خبری و غفلتی سنگین فرو رفته اند!
51:12Ayat 12
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 12
[همواره] می پرسند: روز جزا چه زمانی خواهد بود؟
51:13Ayat 13
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 13
همان روزی است که آنان را در آتش می سوزانند.
51:14Ayat 14
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 14
[و به آنان گویند:] عذابتان را بچشید، این همان عذابی است که [از روی ریشخند] شتاب در آمدنش را می خواستید.
51:15Ayat 15
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 15
بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارهایند.
51:16Ayat 16
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 16
آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده دریافت می کنند؛ زیرا که آنان پیش از این همواره نیکوکار بودند.
51:17Ayat 17
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 17
آنان اندکی از شب را می خوابیدند [و بیشتر آن را به عبادت و بندگی می گذراندند.]
51:18Ayat 18
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 18
و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش می کردند.
51:19Ayat 19
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 19
و در اموالشان حقّی برای سائل تهیدست و محروم از معیشت بود.
51:20Ayat 20
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 20
در زمین برای اهل یقین نشانه هایی [بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا] ست.
51:21Ayat 21
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 21
و [نیز] در وجود شما [نشانه هایی است] آیا نمی بینید؟
51:22Ayat 22
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 22
و رزق شما و آنچه به آن وعده داده می شوید، در آسمان است
51:23Ayat 23
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 23
پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آنچه را که وعده داده می شوید، حقّ و یقینی است، همان گونه که شما [وقت سخن گفتن یقین دارید] سخن می گویید.
51:24Ayat 24
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 24
آیا خبر مهمانان ارجمند و بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟
51:25Ayat 25
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 25
زمانی که بر او وارد شدند، پس سلام گفتند. گفت: سلام، [شما] مردمی ناشناسید!
51:26Ayat 26
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 26
پس به سوی خانواده اش بازگشت و گوساله ای فربه [و بریان شده] آورد.
51:27Ayat 27
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 27
پس آن را نزدیکشان برد [ولی دید نمی خورند]؛ گفت: مگر نمی خورید؟
51:28Ayat 28
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 28
و [در دلش] از آنان احساس ترسی کرد. گفتند: مترس. و او را به پسری دانا مژده دادند.
51:29Ayat 29
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 29
در این میان همسرش [که مژده را شنیده بود] با فریادی [از روی تعجب] در حالی که به چهره اش زد سر رسید و گفت: پیرزنی نازا [و فرزند؟!]
51:30Ayat 30
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 30
گفتند: پروردگارت چنین گفته است؛ یقیناً او حکیم و داناست.
51:31Ayat 31
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 31
[ابراهیم] گفت: ای فرستادگان! دنبال چه کار مهمی هستید؟
51:32Ayat 32
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 32
گفتند: ما را به سوی مردمی گنهکار فرستاده اند؛
51:33Ayat 33
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 33
تا [بارانی] از گِل سنگ بر آنان بفرستیم؛
51:34Ayat 34
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 34
[سنگی که] نزد پروردگارت برای تجاوزکاران نشانه گذاری شده است؛
51:35Ayat 35
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 35
پس هرکه را از مؤمنان در آن شهر بود [پیش از آمدن عذاب] بیرون بردیم؛
51:36Ayat 36
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 36
در آنجا جز یک خانه از مسلمانان [که اهلش مطیع خدا بودند، نیافتیم.]
51:37Ayat 37
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 37
در آنجا [پس از زیر و رو شدن شهر و هلاکت مردم] نشانه و عبرتی [از قدرت، غضب خود و محکومیت می رمان] برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند به جا گذاشتیم.
51:38Ayat 38
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 38
و [نیز] در [سرگذشت] موسی، چون او را با دلیلی روشن به سوی فرعون فرستادیم [عبرتی است.]
51:39Ayat 39
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 39
پس فرعون با سپاهیانش روی [از حق] گرداندند و گفت: [این مرد] یا جادوگر است یا دیوانه!
51:40Ayat 40
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 40
در نتیجه او و سپاهیانش را گرفتیم و به دریا افکندیم، در حالی که [به سبب لجبازی و دشمنی] مستحقّ سرزنش بود.
51:41Ayat 41
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 41
و [نیز] در [سرگذشت قوم] عاد هنگامی که بر آنان باد هلاک کننده ای فرستادیم [عبرتی است.]
51:42Ayat 42
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 42
[آن باد] هیچ چیزی را که بر آن می وزید، رها نمی کرد مگر آنکه آن را به صورت استخوان پوسیده ای می ساخت.
51:43Ayat 43
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 43
و [نیز] در قوم ثمود [عبرتی است] هنگامی که [پس از پی کردن ناقه] به آنان گفته شد: زمانی کوتاه [که بیش از سه روز نیست، از زندگی] برخوردار باشید [که عذاب خواهد رسید.]
51:44Ayat 44
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 44
ولی [آنان در آن سه روز هم که مهلت داشتند باز] از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند، پس صاعقه مرگبار آنان را فراگرفت در حالی که آنان با ترس و حیرت به آن می نگریستند.
51:45Ayat 45
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 45
پس [با آمدن عذاب و به سبب اینکه هیچ مهلتی نیافتند] نه قدرت برخاستن از جای خود را داشتند و نه دادخواهی کردند.
51:46Ayat 46
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 46
و قوم نوح را پیش از این [هلاک کردیم]؛ زیرا آنان همواره مردمی نافرمان بودند.
51:47Ayat 47
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 47
و آسمان را به قدرت ونیرو بنا کردیم و ما [همواره] وسعت دهنده ایم.
51:48Ayat 48
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 48
و زمین را گستردیم و چه نیکو گستراننده ای هستیم.
51:49Ayat 49
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 49
واز هر چیزی جفت آفریدیم باشد که متذکّر [این حقایق که نشانه هایی بر قدرت، حکمت و ربوبیت خداست] شوید.
51:50Ayat 50
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 50
پس به سوی خدا بگریزید [که] بی تردید من از سوی او بیم دهنده ای روشنگرم.
51:51Ayat 51
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 51
و با خدا معبودی دیگر قرار ندهید، یقیناً من از سوی او بیم دهنده ای آشکارم.
51:52Ayat 52
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 52
همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگر یا دیوانه است!
51:53Ayat 53
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 53
آیا [این اقوام] یکدیگر را به این گونه داوری [ناحق درباره پیامبرشان] سفارش کرده بودند؟! [نه] بلکه همه آنان گروهی یاغی و سرکش بودند [و این یاوه گویی ها، محصول سرکشی و یاغی گری آنان بود.]
51:54Ayat 54
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 54
بنابراین از این سبک مغزان باطل گو، روی برگردان [که تو اتمام حجت کردی] و شایسته سرزنش نیستی؛
51:55Ayat 55
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 55
و پند ده؛ زیرا پند به مؤمنان سود می دهد؛
51:56Ayat 56
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 56
و جن و انس را جز برای اینکه مرا بپرستند نیافریدیم؛
51:57Ayat 57
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 57
از آنان هیچ رزقی نمی خواهم، و نمی خواهم که مرا طعام دهند.
51:58Ayat 58
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 58
بی تردید خدا خود روزی دهنده و صاحب قدرت استوار است.
51:59Ayat 59
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 59
پس برای کسانی [از قوم تو] که ستم ورزیدند، سهمی از عذاب است مانند سهم هم مسلکانشان [از امت های پیشین] ، بنابراین شتاب در آمدن آن را نخواهند.
51:60Ayat 60
Quran, Surah Az-Zariyat, Ayat 60
پس وای بر کسانی که کافر شدند از آن روزشان که به آن وعده داده می شوند.
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: